Versie 1.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 Oktober 2018.

 

Introductie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 11EN1. U dient zich ervan bewust te zijn dat 11EN1 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

11EN1 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

11EN1 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw surfgedrag.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

11EN1 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– 11EN1 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– 11EN1 volgt jouw surfgedrag waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
11EN1 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@11en1.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
11EN1 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 11EN1) tussen zit.

 

11EN1 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Hosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

WordPress
Onze website is ontwikkeld in WordPress. En we hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostnet. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Meer over het privacybeleid van WordPress vind je hier.

 

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van Revue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van  nieuwsbrieven afhandelt. De bevestigingse-mails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Revue. Meer informatie over het privacybeleid van Revue vind je hier.

 

Tidio chat-functie

Deze website maakt gebruik van Tidio, een chat platform dat gebruikers verbindt met de support medewerker van 11EN1. De berichten en data (bijvoorbeeld ip-adres) worden opgeslagen in de Tidio applicatie. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar hun eigen Privacy Policy.

11EN1 maakt geen gebruik van deze informatie anders dan voor het reageren op vragen van de gebruiker. Uw data wordt verwerkt binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Internationaal bekend als GDPR.

 

Google Analytics
– 11EN1 heeft een bewerkers overeenkomst met Google gesloten
– het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd
– ‘gegevens delen’ staat uit
– er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden. Wij delen naam, bedrijfsnaam, adres en woonplaatsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Meer informatie over het privacybeleid van E-boekhouden vind je hier.

Voor het bijhouden van boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Accountancy kantoor Business Controllers. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratie kantoor Business Controllers is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Business Controllers gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Bewaren van  persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt in bezit houden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.
Personalia Bewaartermijn  van 7 jaar > reden: o.a. om aan alle wettelijke verplichting te voldoen
Facturen > Bewaartermijn van 7 jaar > reden: o.a. om aan alle  wettelijke verplichting te voldoen
Informatie verkregen via een contactformulier > Bewaartermijn 4 werkdagen > na beantwoorden van het opdrachtverzoek of vraag.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
11EN1 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld een drukkerij of Google) hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 11EN1 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan 11EN1 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

11EN1 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 11EN1 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een verdere toelichting.

 

Persoonsgegevens beveiligen

11EN1 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
11EN1 controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mochten er  vragen zijn over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Contactinfo 11EN1
info@11en1.nl
+31 20 752 74 68

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen. Dan kunt u een email sturen naar info@11en1.nl . Of u kunt zich uitschrijven in de nieuwsbrief onderaan.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking?  Lees dan hieronder verder.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit kan via info@11en1.nl.  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 11EN1 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

11EN1 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Je rechten onder de AVG

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij – om misbruik te voorkomen – afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op een persoon cq. bestelling of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatie Recht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op een persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op een persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van 11EN1. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons op via info@11en1.nl.

 

Vergeet verzoek
Selecteer de data waarvan je wilt dat de site eigenaar deze anonimiseert, waardoor het niet langer aan jouw e-mailadres gekoppeld kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de site eigenaar om op dit verzoek te reageren. Zodra jouw data geanonimiseerd is, ontvang je een melding via e-mail. We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde verzamelde informatie (de financiële administratie) te verwijderen, omdat we een fiscale bewaarplicht hebben van 7 jaar.

Je hebt een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit verzoek in te dienen. Als je dit verzoek namens iemand anders indient, moet je een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.